Report

MK212_57-1_S.6131เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อทำรายงานการทำรายงานกลุ่ม (15%)   

กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มทำรายงาน 

เกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดของแต่ละกลุ่มสินค้า เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ยกตัวอย่าง แลนด์แอนเฮ้าส์  แสนสิริ หรือ กลุ่ม โรงแรม ยกตัวอย่าง โรงแรม Novotel โรงแรม Ibis

โดยทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 10 หน้า

ตัวอักษร Browallia ขนาด 15 หัวข้อ ขนาด 16 เป็นตัวหนา

นำเสนอกลุ่ม ละ 5-10 นาที

การให้คะแนนประกอบไปด้วย     

  • ส่วนประกอบของรายงานครบถ้วน 2 คะแนน

  • การออกแบบปกโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์     2 คะแนน

  • ความตรงต่อเวลา                                                           2 คะแนน

  • ความสมบูรณ์ของเนื้อหาของรายงาน                         4 คะแนน

  • นำเสนอหน้าชั้นเรียนไม่เกิน 10 นาที                          5 คะแนน


วิธีการทำรูปเล่ม
    
เลือกกลุ่มสินค้า  
ในกลุ่มสินค้าที่ได้เลือก มียี่ห้อ อะไรบ้าง
สมาชิกหาข่าว/บทความ ของแต่ละยี่ห้อ มาพิมพ์ โดยจะต้องบอกแหล่งที่มา วันที่่
จัดทำรูปเล่มรายงานให้สวยงาม

วิธีการนำเสนอหน้าชั้น

ทุกคนต้องมา ใครไม่มาจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้ 15 คะแนน กลุ่มโดนหักคะแนน 5 คะแนน
แต่งกายให้เรียบร้อย ใครแต่งกายไม่เรียบร้อยจะโดนหัก 5 คะแนน
ไม่จำเป็นต้องนำเสนอทุกคน เลือกคนที่สามารถนำเสนอได้ ดีที่สุดในกลุ่ม
โดยการเล่าข่าว ที่สรุปได้ใจความ มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ ภายในเวลา 5 -10 นาที
หรือจะเปรียบเทียบ ยี่ห้อกับยี่ห้อ ก็ได้
แล้วแต่ละกลุ่มจะนำเสนอค่ะ ไม่จำกัด แต่ต้องน่าสนใจค่ะ

Comments